ANBI status

Vereniging Taqwa Culemborg (voorheen Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg) werkt aan een tweetal voorwaarden om een ANBI status te krijgen. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

 

Algemeen Statutaire naam: Vereniging Taqwa Culemborg ANBI-status: volgt na aanvullen ontbrekende gegevens RSIN/fiscaal nummer: 8027.10.918 KVK-nummer: 40156821

 

Bezoekadres (en postadres):
Ridderstraat 19
4101BJ Culemborg

 

Website: www.taqwa.nl – E-mailadres: info@taqwa.nl Telefoonnummer: 0345 – 531194

 

Doelstellingen

Vereniging Taqwa Culemborg heeft ten doel:

De activiteiten van Vereniging Taqwa Culemborg hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De vereniging ontplooit haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en maatschappelijke instellingen, zoals onderwijsinstellingen, buurtpanels, kerken, politieke partijen, politie, sportverenigingen, lokale ondernemers, en natuurlijk de gemeente. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar en elkaars anders zijn (diversiteit) in de wijk/stad). Concreet gaat het om de volgende doelen:

 1. Het opzetten en exploiteren van een islamitisch sociaal cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende als een volwaardige en actief burger te participeren in de maatschappij waarin zij leven;
 3. Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Culemborg en omgeving;
 4. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer van vrome generaties;
 5. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims;
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings)activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen. 
 7. Bestuurssamenstelling 
 • Voorzitter: Hassan Barzizaoua
 • Penningmeester: Najib Talhaoui
 • Secretaris: Mohamed Rahaui
 • Algemeen bestuurslid: Mohamed Zanzan
 • Algemeen bestuurslid: Nahim Boulahiati
 • Algemeen bestuurslid: Ahbdul Monhem El-Khiari
 • Algemeen bestuurslid: Mhand Yaagoubi

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Vereniging Taqwa Culemborg. Het verenigingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het behartigen van godsdienstige, culturele en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving ten positieve te bevorderen en waar nodig recht te zetten.

 

Activiteiten:  Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie van de bouw van een nieuw Islamitisch Cultureel Centrum Takwa;
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs- en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap in het algemeen en de islamitische gemeenschap in het bijzonder;
 • De verdere ontwikkeling van de uitnodiging tot de islam door het organiseren van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud;
 • Kennis over de islam verder verspreiden via educatieve activiteiten zowel in fysiek als online.

Werving fondsen:  De giften en donaties van Vereniging Taqwa Culemborg komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage en eenmalige donaties. Daarnaast werft Vereniging Taqwa Culemborg fondsen door het organiseren van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.taqwa.nl) of pinautomaat te doneren. Voor de realisatie van het nieuwe Islamitisch Cultureel Centrum worden ook giften en donaties geworven bij andere moskeeën in Nederland.

 

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van de vereniging. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats op de ALV van de verenigingsleden.

 

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vindt alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er een raadpleging plaats op de ALV van de verenigingsleden. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Nieuwbouw Islamitisch Cultureel Centrum
 • Vaste lasten voor de huidige moskee (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen)
 • Beheerkosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

 

Meerjaren Beleidsplan (op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur)

 

Uitgevoerde activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar, 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Culemborg en omgeving;
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Culemborg en omgeving;
 • Jaarlijkse Ramadan (nacht)gebeden (Taraweeh);
 • Elk weekend volgen +/- 200 leerlingen Arabische en islamitische lessen in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar;
 • De activiteitencommissie organiseert minimaal eens per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezing. Hierbij wordt een aspect van het Islamitische godsdienst besproken. Daarover meer te lezen op facebook.com/moskeetakwa of www.takwa.nl.

 

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuw Islamitisch Cultureel Centrum:

Vereniging Taqwa Culemborg is al een aantal jaren bezig met de realisatie van een nieuw Islamitisch Cultureel Centrum in de gemeente Culemborg. Hiervoor zijn sindsdien diverse activiteiten ondernomen waaronder:

 • Structureel overleg met stakeholders (Islamitische gemeenschap, architect, Gemeente, buren, scholen, kerken e.a.);
 • Coördinatie aankoop grond, ontwikkeling en bouwen nieuwe locatie.

 

Fondsenwerving via:

 • Vaste eigen bijdrage per gezin(shoofd) voor de nieuwbouw;
 • Acties gericht op de gemeenschap waaronder, maandelijkse/jaarlijkse donaties, zusterbenefieten, collectes en maandelijkse inzameling onder de gemeenschap;
 • Donaties via de website (iDEAL) of pin;
 • Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land.

 

Financiële verantwoording